ตรวจสุขภาพประจำปีภูเก็ต เช็คสุขภาพให้ครบ จบที่เดียว

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรทำเป็นประจำ เพื่อเช็คสุขภาพของตนเองให้ครบถ้วน ป้องกันโรคร้ายก่อนสาย ในปัจจุบันมีคลินิกตรวจสุขภาพมากมายเปิดให้บริการในภูเก็ต แต่ละแห่งก็มีบริการและราคาที่แตกต่างกันออกไป บทความนี้จะแนะนำคลินิกตรวจสุขภาพประจำปีภูเก็ต ครอบคลุมการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ และอื่นๆ ช่วยให้คุณตรวจสุขภาพได้อย่างครบถ้วน รู้สถานะสุขภาพของตนเอง

ใบรับรองแพทย์ ลาป่วย ที่ ภูเก็ต เมดิคอล คลินิก

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา32 กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ซึ่งการลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป กฎหมายกำหนดให้นายจ้าง “อาจ” ให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาลของทางราชการ ซึ่งกฎหมายมิได้มีบทบังคับว่าลูกจ้าง “ต้อง” แสดงใบรับรองแพทย์ทุกครั้งที่ลาป่วยเสมอไป เนื่องจากลูกจ้างบางรายอาจไม่ได้รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล แต่อาจรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัย หรือซื้อยามารับประทานเองก็ได้ จึงไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อนายจ้าง ซึ่งลูกจ้างสามารถชี้แจงให้นายจ้างทราบถึงการลาป่วยดังกล่าวได้

ตรวจสุขภาพ สำหรับขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค ที่ ภูเก็ต เมดิคอล คลินิก

ใบรับรองแพทย์ 5 โรคคืออะไร?

คือ เอกสารเพื่อยืนยันสุขภาวะของผู้ป่วย ที่เรียกว่า ใบรับรองแพทย์ 5 โรค เนื่องจากสมัยก่อนปี พ.ศ. 2551 มีโรคหลักๆ ที่จำเป็นต้องให้แพทย์ ทำการระบุและตรวจวินิจฉัย ได้แก่ วัณโรคระยะแพร่เชื้อ โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคที่เกิดจากสารเสพติด และโรคอื่นๆ ที่ร้ายแรง แต่ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนจากทางแพทยสภา ให้เหลือแค่ 3 โรคเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันว่า ผู้ป่วยไม่มีอาการชัดเจนที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต หรือไม่มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโรคให้กับผู้อื่น

ใบรับรองแพทย์ ภูเก็ต พังงา

ใบรับรองแพทย์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีเมื่อมีความต้องการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรค, การตรวจสุขภาพประจำปี, หรือการเดินทางไปต่างประเทศ

ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารที่แสดงถึงสภาพสุขภาพของผู้รับการตรวจสุขภาพ การใช้ใบรับรองแพทย์สามารถช่วยให้คุณรู้สภาพสุขภาพของตนเอง ส่งเสริมสุขภาพที่ดี และช่วยให้คุณมีการดำเนินชีวิตที่สมดุล